U bent hier

Overspanning en burn-out

Cluster: 
P. Psychische problemen
Status: 
Actueel - 2018

M110

Overspanning en burn-out M110 (Eerste versie 2018)

BegrippenNaar de tekst van de NHG-Standaard

Overspanning: aanwezigheid van de volgende vier criteria:

 • spanningsklachten: ten minste drie van de volgende klachten: moeheid, gestoorde/onrustige slaap, prikkelbaarheid, niet tegen drukte/lawaai kunnen, labiliteit, piekeren, gejaagd gevoel, concentratieproblemen/vergeetachtigheid;
 • controleverlies: gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid;
 • disfunctioneren: significante beperkingen in het beroepsmatig en/of sociaal functioneren;
 • bovengenoemde drie verschijnselen zijn niet uitsluitend het gevolg van een psychiatrische stoornis.

Burn-out: overspanning waarbij de klachten minstens zes maanden aanwezig zijn en moeheid en uitputting op de voorgrond staan.

Richtlijnen diagnostiekNaar de tekst van de NHG-Standaard

AnamneseNaar de tekst van de NHG-Standaard

Vraag naar:

 • oorzaak/aanleiding en duur van de klacht(en);
 • moeheid, slaapproblemen, prikkelbaarheid, niet tegen drukte/lawaai kunnen, labiliteit, piekeren (waarover?), gejaagd gevoel, concentratieproblemen, gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid;
 • somberheid of angst: welke klacht was er eerder (angst, somberheid of spanningsklachten); suïcidale gedachten/plannen;
 • beperkingen in sociaal en beroepsmatig functioneren en werkverzuim;
 • onderhoudende factoren, zoals huisvestings- en financiële problemen, gebruik van alcohol en drugs;
 • coping: wat heeft de patiënt zelf gedaan om de klachten te verminderen;
 • eerdere vergelijkbare klachten en behandelingen.

Lichamelijk en aanvullend onderzoekNaar de tekst van de NHG-Standaard

Niet geïndiceerd.

Evaluatie en gezamenlijke probleemdefinitieNaar de tekst van de NHG-Standaard

 • Ga na of de klachten passen bij overspanning of burn-out (zie Begrippen).
 • Houd differentieeldiagnostisch rekening met: depressie, angststoornis, problematisch alcoholgebruik (zie de desbetreffende NHG-Standaarden), persoonlijkheidsproblematiek.

Richtlijnen beleidNaar de tekst van de NHG-Standaard

VoorlichtingNaar de tekst van de NHG-Standaard

 • Overspanning is het gevolg van overbelasting door stressgevende omstandigheden waardoor iemand niet meer in staat is stress te hanteren, met controleverlies en disfunctioneren als gevolg.
 • Lichamelijke klachten kunnen het gevolg zijn van de overspanning.
 • Overspanning komt regelmatig voor en is doorgaans van voorbijgaande aard.
 • Het volledige herstelproces duurt vaak enkele maanden (bij burn-out langer).
 • Behandeling is gericht op het hervinden van het evenwicht tussen draaglast en draagkracht.

Niet-medicamenteuze behandelingNaar de tekst van de NHG-Standaard

Het herstelproces bestaat uit drie fasen. Geef de patiënt per fase concrete taken.

Crisisfase (gemiddeld 3 weken)

Hersteltaken: acceptatie, rust/ontspanning en dagstructurering

 • Adviseer regelmatig afwisselend activerende en ontspannende activiteiten.
 • Behoud of aanbrengen van structuur in dagelijkse activiteiten is wenselijk.
 • Adviseer de werkende patiënt die reeds verzuimt de verzuimperiode te beperken en degene die niet verzuimt (gedeeltelijk) te blijven participeren.
 • Eventueel aanvullend: praatadviezen, schrijf- en piekeropdrachten, ontspanningsoefeningen.

Probleem- en oplossingsfase (gemiddeld 3-6 weken)

Hersteltaken: in kaart brengen van problemen en oplossingsrichtingen

 • Bespreek welke problemen een rol spelen, hoe beïnvloedbaar ze zijn en wat er moet gebeuren/veranderen.
 • Bespreek mogelijke oplossingen: wenselijkheid, haalbaarheid, toepasbaarheid.
 • Bespreek de aanpak in vergelijkbare situaties waarbij de coping wel goed ging.
 • Help bij het benoemen en bewust worden van persoonlijke kracht en energiebronnen.
 • Stimuleer de werkende patiënt de problematiek te bespreken met de werkgever en bedrijfsarts.
 • Motiveer bij een arbeidsconflict om dit op de werkplek op te lossen.
 • Eventueel aanvullend: opstellen problemen-/oplossingenlijst, fysieke activiteit, mindfulness.

Toepassingsfase (gemiddeld 6 weken)

Hersteltaken: toepassen van oplossingen en weer oppakken van rollen en taken

 • Stimuleer inzichten en vaardigheden in praktijksituaties toe te passen en het functioneren in de diverse rollen te hernemen (thuis, werk, sociaal).
 • Start toepassing van eenvoudige oplossingen; het slagen hiervan leidt tot positieve ervaringen.
 • Voorkom langdurig werkverzuim.

Medicamenteuze behandelingNaar de tekst van de NHG-Standaard

Niet geïndiceerd. Tijdens crisisfase eventueel maximaal twee weken symptoombehandeling.

ControlesNaar de tekst van de NHG-Standaard

 • Eerste controle in de crisisfase na een tot twee weken, daarna om de drie tot vier weken tot herstel.
 • Stel steeds vast in welke fase de patiënt zich bevindt en beoordeel aan de hand daarvan het herstelproces.

Bij stagnatie herstel

 • Ga na of aanwezige stressfactoren niet aan bod zijn gekomen en/of er nieuwe dingen spelen.
 • Ga na of somatische oorzaken of psychische stoornissen voldoende zijn uitgesloten.
 • Overleg (na toestemming van de patiënt) met de bedrijfsarts over werkgerelateerde factoren.
 • Start, afhankelijk van de mate van disfunctioneren en lijdensdruk, aanvullende interventie in de huisartsenpraktijk, zie bijlage standaard, of verwijs, zie Verwijzing.

VerwijzingNaar de tekst van de NHG-Standaard

Naar ggz of verslavingszorg bij:

 • stagnatie herstelproces zonder heldere verklaring, stagnatie langer dan drie tot zes weken of ernstig disfunctioneren en lijdensdruk;
 • (vermoeden van) psychiatrische (co)morbiditeit.

Naar bedrijfsarts bij:

 • arbeidsconflict of werkgerelateerde factoren die het herstel en/of werkhervatting belemmeren.

Naar algemeen of bedrijfsmaatschappelijk werk of Centrum Jeugd en Gezin (sociaal wijkteam) bij:

 • vragen op het gebied van welzijn (financieel, huisvesting) en jeugdzorg.